นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

ดร.ประทีป มากมิตร

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2559

อ.วิชชานันท์ ธรณินทร์


นักวิจัยดีเด่น

ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อ.วลัยภรณ์ สนธิ

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อ.ชินินทร เฉลิมสุข

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์