ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หัวข้อการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยและการทำสัญญาลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การส่งเสริมและการสนับสนุนการให้ทุนการให้ทุนการวิจัยแก่คณาจารย์บน

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : เกณฑ์และแนวปฏิบัตการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) พ.ศ. 2559

พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยเพร่และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำรา และหนังสือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การเริ่มใช้วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY