ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

English Silent Letters and Pronunciation

การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ The Development of English Grammar- Based Practices in Writing English for Communication of The First Year Students, Sotheast Asia University

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม

Development of Communicative English Speaking Ability Concerning Cultural Tourism in Community: A Case Study of High Primary Students at Wat Bangkhankaek School, Samut Songkram

Spoken English as Predictor of Overall Language Skill

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนที่เน้นการปฏิบัติภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH INSTRUCTIONAL MODEL USING TASK-BASED

การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Use of Social Networking Services for Active Self-learning of Writing Communication

Reading and Language Instruction Assessment of a Newly Graduated Teacher at Southeast Asia University

English Silent Letters and Pronunciation

ปัจจัยด้านผู้สอนและผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส

Instructor and Learner's Factors Affecting Learning French

การใช้วิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติภาระงาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

USING TASK-BASED INSTRUCTION TO IMPROVE WRITING ABILITY IN BUSINESS ENGLISH SITUATION OF THE THIRD YEAR STUDENT BUSINESS ENGLISH, SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY

--------------------------------------------------------------

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการพึ่งพาตนเองของประชาชน: กรณีศึกษา ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

The Relationship between the Participation and Self-reliance of the People : A Case Study of Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkok.

การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรที่มีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐม

Management of Fertilizers and Agrochemicals Affecting Self-Reliance of Thai Farmers Nakhon Pathom

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

Participation of People in Community Development of Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkok

การรับรู้สารสนเทศด้านการเมืองของประชาชน

Political Information Perception of People

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Participation of People in Community Development of Chomduen Village 2, Nongkam, Bangkok

ความเข้มแข็งของการพัฒนาชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Strength of development in Saguankum community, Nongkham, Bangkok

กลยุทธ์การสร้างระบบความพร้อมรับผิดชอบ ในหน่วยงานภาครัฐ

Creating a system with responsibility In the public sector

ระบบการบริหารงานราชการ

Administration system

--------------------------------------------------------------

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

--------------------------------------------------------------

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย

Changing Thai political culture

ปัญหารากลึกทางการเมืองของประเทศไทย

Deep Problem in Thai Politics

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ

Learning achievement by using testing after teaching method

กลอนแปด 4 วรรค พัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางอารมณ์

Bolt eight paragraphs 4 develop intellectual skills and emotional skills.

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้กับการพึ่งพาตนเองของประชาชน ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

The Relationship between Servant Leadership of Leader and Self-reliance of the People in Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkok

แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถาบันอุดมศึกษา

Guideline for Public Mind Creation in Higher Education Institute

การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก

Compettition Management of Thailand League Volleyball

เหตุจูงใจและความคาดหวังที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MOTIVATIONS AND EXPECTATIONS OF STUDENT DECISON IN PURSUING UNDERGRADUATE PROGRAMS AT SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY