การจัดการความรู้ (KM)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประจำปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2560

ประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2558

. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557

· นโยบายการจัดการความรู้ 2557

ความรู้จากการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย

· อ.เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล

· อ.ชนินทร เฉลิมสุข

· อ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน

· อ.ประดิษฐ์ โพธิทะโสม

· อ.ดรุณี สุวรรณคัจฉะ

· อ.สุวิน ศรีเมือง

· อ.รุ่งทิวา ถนอมบุญ

· อ.ปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์

· อ.พิศมร จันทร์สว่าง

· อ.ธิดารัตน์ โกศลสาระสินธุ์

· อ.รัชนี หาญถาวรชัยกิจ

การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

(ดร.ประทีป)

(ผศ.พงษ์พิพัฒน์)

ภาคการศึกษาที่ 1(ผศ.ศิริศักดิ์)

แอพพลิเคชั่น ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปีการศึกษา2556(อ.ณัฎฐ์)

จังหวัดราชบุรี(อ.สุวิน)

รายงานผลโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

(โครงการจัดการความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ)

· โครงการบริการวิชาการและการจัดการความรู้การเรียนการสอนแบบผสมผสานงานวิจัย

1. คำสั่ง

2. พระราชบัญญัติ

3. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2556

การจัดการความรู้สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษา