เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หัวข้อการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยและการทำสัญญาลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การส่งเสริมและการสนับสนุนการให้ทุนการให้ทุนการวิจัยแก่คณาจารย์บน

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : เกณฑ์และแนวปฏิบัตการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยโดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) พ.ศ. 2559

พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยเพร่และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำรา และหนังสือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การเริ่มใช้วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

--------------------------------------------------------------

คำสั่งมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวิจัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมบริหารงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล สนับสนุน การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย

--------------------------------------------------------------

คู่มือเกี่ยวกับการวิจัย

คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

--------------------------------------------------------------

แผนเกี่ยวกับการวิจัย

แผนพัฒนาด้านบริหารงานวิจัย

แผนการดำเนินงานฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินวิจัย.pdf

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินวิจัย.pdf