DB Research T

ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1)

  • ผลของการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกูเกิ้ล คลาสรูม ที่มีต่อความคงทนของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.นุชนาฎ วัฒนศิริ
  • ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร อ.สุวิน ศรีเมือง
  • ภาวะผู้นำในการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)

  • การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อังกฤษธุรกิจ

อ.เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 500311 ภาษาฝรั่งเศษเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

อ.บุษบง ปรีดาวงศากร

- การพัฒนาแบบฝึกเสริมไวยากรณืภาษาอังกฤษในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

อ.โสภิดา เสรีสุชาติ

- การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม: กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางขันแตก >>Download

อ.พลูสุข กรรณาริก

- การพัฒนาการเขียนรายงานฝึกงานภาษาอังกฤษ โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์มของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ >>Download

- The Effectiveness of Web Speech Graphics on English Pronunciation Learning of Business English Student. >>Download

- การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียนปบบผสมผสาน >>Download

อ.นุชนาฏ วัฒนศิริ

- การใช้วิธีการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องกริยาแสดงเวลา >>Download

Mr.Hideyuki Suzuki

- Learners' Beliefs about English and Japanese Language Learning: A survey and Comparison of Major Foreign Language Learning and Minor Foreign Language Learning at Southeast Asia University. >>Download

- Investigation of Motivational Factors of First- & Fourth-year University Students Learning French and Japanese: Difference in Motivational Orientations. >>Download

Mr.Bing C. Pabres

- Foreign Language Learner's Acquisition of L2s via Online Setting and the Acquisition of French & English Languages through Formal Instruction. >>Download

Dr.John W. Tigue, Ph.D.

- Globalizing the Curriculum to Support Sustainable Communities. >>Download

- General Education: Reflections on a Dying Giant. >>Download

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ชนินทร เฉลิมสุข

- The Development of Medicine Consumption Reminder Application for Elders on Android Devices. >>Download

- การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาในรายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยการตรวจงาน และการบันทึกเวลาเข้าเรียนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม >>Download

อ.สิทธิ์ สิตไทย

- ความต้องการพัฒนาตนเอง ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีของศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วย Google Classroom กรณีศึกษา รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2 >>Download

ดร.พรพิมล บังคมคุณ

The Review on Decision Tree Applications in Thailand. >>Download

อ.อภิชาติ คำปลิว

- Application of Augmented Reality on Mobile Phones for Developing and Innovation of Teaching and Learning. >>Download

- การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ร่วมกับ AdMob เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้ระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย >>Download

- The Accuracy of Requesting Location Updates in Android Location Based Services. >>Download

ดร.อรทัย เจริญสิทธิ์

- การศึกษาความตรงเชิงพยากรณ์ของผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา >>Download

- การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ >>Download

อ.ภาณุพงศ์ นะราแก้ว และ อ.ธนบดี ศรีธนนันท์

- Carbon Footprint Analysis in Classroom by Green Classroom. >>Download

- การประเมิณความสนใจของนักศึกษาในคาบเรียนด้วยวิธีการจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในชั้นเรียน >>Download

- ทฤษฏีโลกเสมือนจริง >>Download

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ประทีป มากมิตร

- การปฏิบัติตามศีล 5 ของนักศึกษาที่เรียนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- พฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมของนักศึกษาคฯะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมทางทฤษฎีจริยศาสตร์ >>Download

- การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก >>Download

อ.สุวิน ศรีเมือง

- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร >>Download

- การคอร์รัปชั่นของนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง >>Download

- ประเมิณประสิทธิภาพของสื่อภาพยนตร์ในการเรียนการสอนวิชาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 >>Download

- ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี >>Download

อ.ประดิษฐ์ โพธิทะโสม

- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน >>Download

- ธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาสังคมไทย >>Download

อ.ดรุณี สุวรรณคัจฉะ

- ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ >>Download

อ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน

- การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต >>Download

- ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

ผศ. พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์

- การเมืองกับนโยบายประชานิยม >>Download

- ความขัดแย้งทางการเมืองต่อการเสริมสร้างความโปร่งใสทางการเมืองไทย >>Download

- ความคิดเห็นของประชาชนในเขตหนองแขมต่อจริยธรรมของนักการเมือง >>Download

- อิทธิพลของสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- แนวทางจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองที่ดีในปัจจุบัน >>Download

อ.วิชิต สุขสราญ

- การประเมิณประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน: กรณีศึกษานักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 หมาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

ดิจิทัลมีเดีย

อ.จิราภรณ์ ปรากฏ

- การพัฒนาสื่อ Infograhic เรื่อง Workshop Adobe Illustrator CS3. >>Download

- การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก >>Download

อ.วลัยภาณ์ สนธิ

- การใช้สีในงานจิตรกรรมไทยรูปแบบแนวตะวันตกตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 - 2411 >>Download

- อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโข่ง >>Download

อ.สินชัย กิตติมงคลสุข

- ทิศทางแอนิเมชั่นไทยในกระแสโลก >>Download

อ.จิรพงศ์ เหล่าชัยพฤกษ์

- การผลิตภาพยนตร์และโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์เรื่อง ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพวีดีโอที่เป็นมาตรฐานใหม่ของความละเอียดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ >>Download

อ.อดิศร เด่นสุธรรม

- Inclusive Design. >>Download

อ.พัฒนศักดิ์ อินทรทรัพย์

- The Future of Thai Animation Industry. >>Download

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ศึกษาทั่วไป

ผศ.ศิริศักดิ์ มุศิผล

- ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษากับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ >>Download

- การกีฬาเพื่อสุขภาพของพลเมืองชาติอาเซียน >>Download

- การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กลุ่มที่เรียนวิชาพลศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 >>Download

ผศ.สมใจ ธวัชผ่องศรี

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพคณิตเชิงเส้นดดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- อัตราส่วนทองคำ >>Download

อ.อัจนา ศรีสุรพล

- การสำรวจพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านศรีเพชร >>Download

- พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

อ.ธิดา จินดามณี

- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- สภาพการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน >>Download

อ.วิชชานันท์ ธรณินทร์

- การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ >>Download

- วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี >>Download

- การประเมิณประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) บนเฟสบุ๊ค (Facebook) ในวิชามุนษย์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ E1/E2 >>Download

ผศ.ปริศนา จิระสุทัศน์

- การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบัน >>Download

- ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด >>Download

อ.ธาตรี คลังนาค

- พระบิณฑบาตรแล้วให้พรควรหรือไม่ >>Download