โครงการและกิจกรรม/Projects and activities

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2563

-กิจกรรมมุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณ 3 ท่าน

ผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร กล่าวในงานมุทิตาจิต อาจารย์เกษียณอายุ.pdf

โครงการ

โครงการ

พัฒนาความรู้การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และโครงการอบรมการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 มีนาคม 2563 พัฒนาความรู้การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และโครงการอบรมการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558

รายงานประจำเดือน

โครงการ

โครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา2557