การบริการวิชาการปีการศึกษา 2562

บริการวิชาการในระดับสถาบันในโครงการ

“เปิดโลกวิชาการสู่ยุคดิจิทัล”

ในการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรครูในโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562


บริการวิชาการในระดับสถาบันในโครงการ

“เปิดโลกวิชาการสู่ยุคดิจิทัล”

ในการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย


SAU Show & Share 2019 โดยมีนักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม และภายในงานมีการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลของครูและนักเรียน จากการออกแบบสื่อด้วยเทคโนโลยีโครงการ “เมื่อ Gen Z ติดโลกออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง