คู่มือและขั้นตอนการขอฝึกงานสำหรับนักศึกษา

  • คู่มือและขั้นตอนการขอฝึกงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คู่มือ 531215-631306 ประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ.pdf
  • คู่มือการฝึกงานภาคฤดูร้อน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คู่มือการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.pdf
ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการและรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน.pdf
  • คู่มือฝึกงานภาคฤดูร้อน สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

คู่มือนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย.pdf